NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Forum Aankondiging: Welkom op het GeoLeaks forum! / Welcome to the GeoLeaks forum! / Willkommen im GeoLeaks-Forum!
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Welkom op het GeoLeaks forum! (NL)

Wanneer je aktief berichten gaat plaatsen op het forum, dan is het handig om eerst even de volgende vijf rubrieken bovenaan het forum door te nemen:

- Forumregels
- Toegang tot oplossingen van mysteries
- Aantal opgeloste mysteries
- Openen nieuwe topics
- Gebruik de zoekfunktie!

Ook is het handig de help pagina´s even door te nemen. Ook hier is veel te lezen om je alvast op weg te helpen op het forum.

Hier worden de meeste vragen die je zou kunnen hebben al beantwoord. Mocht je alsnog een vraag hebben over het gebruik van het forum dan kan je altijd een onderwerp openen in het subforum Discussies, er is altijd wel iemand die je op weg wil helpen. Je kan uiteraard ook een prive bericht sturen naar een Administrator of Moderator van het forum. Nadeel van het laatste is dat anderen jou vraag en het antwoord niet kunnen zien, wat wellicht voor anderen ook interessant zou kunnen zijn. Stel je vraag dus bij voorkeur op het forum!

Wat is het doel van Geocaching? Heel simpel: het vinden van een doosje op een leuke plaats. Niemand heeft bepaald dat daar een lastig, tijdverslindend puzzeltje aan vast moet zitten. In feite is iedere cache een traditional cache, omdat het eindcoordinaat al op de cachepagina staat, in welke vorm dan ook.

Wat is het doel van GeoLeaks? Heel simpel, iedereen een prettige plaats bieden waar in alle vrijheid al die lastig en tijdverslindende puzzeltjes opgelost kunnen worden, zodat je kan genieten van hetgeen Geocaching juist zo leuk maakt: erop uit! Op naar het avontuur, de natuur in of op zoek naar die bijzondere plek, waar je anders nooit zou komen. Geocaching zoals het bedoeld is! GeoLeaks biedt je een stevige handreiking om voor jou de hobby plezierig te blijven houden.

Heb je een vraag over een mysterie cache, zoek dan gerust op het forum. Grote kans dat de oplossing er al kant en klaar staat. Heb je een vraag over een cache die nog niet besproken is, dan kan je een nieuw draadje aanmaken in de juiste rubriek. Heeft een ander een vraag en kan jij een helpende hand bieden, schroom dan niet om je antwoorden met anderen te delen. Heb je een cache opgelost en komt die nog niet voor op het forum dan kan je de oplossing hier uiteraard ook achterlaten.

Het forum is ook goed en snel mobiel bereikbaar via het netwerk van Tapatalk. De (gratis) Tapatalk App is beschikbaar voor iPhone, iPad, Android, Windows Phone en Windows 8 en is hier te downloaden.

Eenmaal geinstalleerd is in het zoekveld bovenin de App ´geoleaks´ te vinden en toe te voegen aan je favorietenlijst. Nog even registreren op het forum via je smartphone en je kan vanaf nu ook mobiel terecht op ons forum. De rest wijst zich eigenlijk vanzelf. Via Tapatalk is het ook heel eenvoudig om vanuit het veld een spoilerfoto van een gevonden cache op het forum te plaatsen.

Bezoek ook eens onze website waar genoeg leuke informatie is te vinden als video´s, te downloaden topokaarten van de Benelux, tal van interessante linkjes, leuke mysterie tools en niet te vergeten de Jigidi Solver en het GeoLeaks userscript, waarmee je op een cache pagina van Geocaching.com al kan zien of die cache op het GeoLeaks forum wordt besproken.

Wij wensen je heel veel plezier toe op onze website en het forum!

Het team van GeoLeaks.Welcome to the GeoLeaks forum! (UK)

When you are about to start actively posting messages on the forum, it will be useful to first go through the following five headings, at the top of the forum:

- Forum rules
- Access to solutions of mysteries
- Number of unsolved mysteries
- Opening new topics
- Use the search function!

It may also be convenient to briefly study the help pages. Also here, a lot of information is provided to help you use the forum.

Here, most questions you might have, are already answered. Should you still have questions about the use of the forum, then you can always open a topic in the subforum Discussions, there will always be someone to help you get further. Obviously, you can also send a private message to a forum Administrator or Moderator. The disadvantage of the latter is that others will not be able to see your question, while they could also be interesting to them. So preferably ask your question on the forum!

What is the purpose of Geocaching? It is quite simple: finding a little box on a funny place. No one ever decided that this should require an annoying, time-consuming puzzling. In fact, every cache is a traditional cache, because the end-coordinate is already noted on the cache page, in whichever form.

What is the objective of GeoLeaks? It is quite simple. Offering a nice spot to everyone where these annoying and time-consuming puzzles can be solved without any tension, so you will be able to enjoy what it is that makes Geocaching such fun; going out and about! Going on an adventurous quest, going into nature, or searching for that special spot, that you would otherwise never end up in. Geocaching as it was meant to be! GeoLeaks offers you solid guidelines to ensure your hobby remains a joy.

Do you have a question about a mystery cache, then feel free to search the forum. You are likely to find a ready-to-use solution. Do you have any questions about a cache that has not been discussed yet, then you can create a new thread under the right heading. If someone else has a question that you are able to answer, then feel free to share your response with others. If you resolved a cache which is not yet present on the forum, you can obviously leave your solution here for others to read.

The forum is quickly and easily available mobile, via the Tapatalk network. The (free) Tapatalk App is available for iPhone, iPad, Android, Windows Phone and Windows 8 and can be downloaded here .

Once installed, ´geoleaks´ can be found in the search field in top of the App and can be added to your favourites. Just remember to register on the forum via your smartphone and our forum will then be available on your mobile. The rest is basically self-explanatory. It is also quite easy, using Tapatalk, to post a spoiler photo of a cache found, on the forum.

Why not visit our website where useful information can be found, such as videos, downloadable topomaps of the Benelux, lots of interesting links, mystery tools and last, but not least, the Jigidi Solver and the GeoLeaks user script, that you can use to already find out on a Geocaching.com cache page, whether that cache is being discussed on the GeoLeaks forum.

We wish you lots of fun on our website and forum!

The GeoLeaks team.Willkommen im GeoLeaks-Forum! (D)

Wenn Sie aktiv Nachrichten im Forum veröffentlichen möchten, sollten Sie zunächst die folgenden fünf Abschnitte oben im Forum durchgehen:

- Forenregeln
- Zugang zu Lösungen von Rätseln
- Anzahl der gelösten Rätsel
- Neue Themen öffnen
- Verwenden Sie die Suchfunktion!

Es ist auch praktisch die Hilfe-Seiten durchzugehen. Hier gibt es auch viel zu lesen, um Ihnen auf Ihrem Weg im Forum zu helfen.

Die meisten Fragen, die Sie möglicherweise haben, werden hier bereits beantwortet. Wenn Sie noch Fragen zur Nutzung des Forums haben, können Sie jederzeit ein Thema im Unterforum „Diskussionen“ öffnen. Es gibt immer jemanden, der Ihnen helfen kann. Sie können natürlich auch eine private Nachricht an einen Administrator oder Moderator des Forums senden. Letzteres hat den Nachteil, dass man Ihre Frage und die Antwort(en) nicht sehen kann, was auch für andere von Interesse sein könnte. Stellen Sie Ihre Frage also am besten im Forum!

Was ist das Ziel von Geocaching? Ganz einfach: eine Schachtel an einem schönen Ort zu finden. Niemand hat entschieden, dass es sich um ein kniffliges, zeitaufwändiges Rätsel handeln sollte. Tatsächlich ist jeder Cache ein traditioneller Cache, da sich die Endkoordinate in welcher Form auch immer auf der Cache-Seite findet.

Was ist das Ziel von GeoLeaks? Sehr einfach, jedem einen tollen Ort bieten, an dem all diese schwierigen und zeitaufwändigen Rätsel in völliger Freiheit gelöst werden können, damit Sie genau das genießen können, was Geocaching so großartig macht: draußen sein! Auf ins Abenteuer, in die Natur oder auf der Suche nach einem besonderen Ort, an den Sie sonst nie kommen würden. Geocaching, wie es sein sollte! GeoLeaks bietet Ihnen einen soliden Leitfaden, damit das Hobby für Sie Spaß macht.

Wenn Sie eine Frage zu einem Rätsel-Cache haben, können Sie das Forum durchsuchen. Es besteht eine gute Chance, dass es bereits eine Lösung gibt. Wenn Sie eine Frage zu einem Cache haben, der noch nicht besprochen wurde, können Sie im entsprechenden Abschnitt einen neuen Thread erstellen. Wenn jemand anderes eine Frage hat und Sie helfen können, zögern Sie nicht, Ihre Antworten mit anderen zu teilen. Wenn Sie einen Cache gelöst haben und dieser noch nicht im Forum angezeigt wird, können Sie die Lösung natürlich auch hier hinterlassen.

Das Forum kann auch einfach und schnell über das Tapatalk-Netzwerk erreicht werden. Die (kostenlose) Tapatalk-App ist für iPhone, iPad, Android, Windows Phone und Windows 8 verfügbar und kann hier heruntergeladen werden.

Nach der Installation können Sie Geoleaks im Suchfeld oben in der App finden und zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen. Registrieren Sie sich einfach über Ihr Smartphone im Forum und nutzen Sie ab sofort auch unser mobiles Forum. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Über Tapatalk ist es auch sehr einfach, ein Spoiler-Foto eines gefundenen Caches im Forum zu veröffentlichen.

Besuchen Sie auch unsere Website, hier finden Sie genügend tolle Informationen wie Videos, topgraphische Karten der Benelux-Staaten, die heruntergeladen werden können, zahlreiche interessante Links, unterhaltsame Rätsel-Tools sowie den Jigidi Solver und das GeoLeaks-Benutzerskript, mit denen Sie bereits auf eine Cache-Seite von Geocaching.com zugreifen können, um zu sehen, ob dieser Cache im GeoLeaks-Forum diskutiert wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer Website und im Forum!

Das GeoLeaks-Team.
Mark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum