NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Waardering:
  • 71 stemmen - gemiddelde waardering is 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Userscript om snel op GeoLeaks te zoeken
#1
Lightbulb 
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Userscript om snel op GeoLeaks te zoeken (NL)

Voor GeoLeaks is er een userscript ontwikkeld dat op elke cachepagina automatisch een button toevoegt naar ons forum, zodat je supersnel vanaf de cache pagina kan kijken of een cache wel of niet is opgelost op ons forum. Wordt een cache nog niet besproken dan kan je met het userscript heel snel en eenvoudig een nieuw onderwerp aanmaken op het forum.

Het ziet er als volgt uit:

[Afbeelding: 1.jpg]

Een klik op de rode button opent de zoekpagina van GeoLeaks met de GC-code als zoekterm. Dit scheelt dus veel kopieer- en plakwerk!


Hoe krijg je dit leuke script werkend?

Stap 1:

Voordat je het script installeert heb je eerst een userscript manager zoals Violentmonkey nodig die je aan je webbrowser kan toevoegen.

Hier kan je eenvoudig een userscript manager toevoegen voor: Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge. Voor Opera en Apple Safari is Tampermonkey beschikbaar.

Stap 2:

Je gaat nu het GeoLeaks userscript toevoegen. De nieuwste versie van het script is hier aan Violentmonkey toe te voegen door op 'install' te klikken. Het is aan te raden om later zo en toe even te kijken bij een van deze linkjes of er een update is en die uit te voeren!

Stap 3:

Sluiten en opnieuw opstarten van je webbrowser. Ga je vervolgens naar een cache pagina van geocaching.com dan zie je rechtsboven op de pagina (onder de 'Log geocache' button) de GeoLeaks button staan. De installatie is dan gelukt en je kan er mee aan de slag gaan.

Android:

Voor Android is er een userscript manager van TamperMonkey. Vervolgens installeer je het GeoLeaks userscript daarin en het werkt ook met smartphones die Android als besturingssysteem hebben.


De werking:

Als je op een cache pagina bent kan de GeoLeaks button verschillende kleuren hebben, groen, oranje of rood.

Groen geeft aan 'Solved on GeoLeaks'. Druk je hierop dan kom je gelijk in het juiste topic op het forum waar de cache opgelost is.

Oranje geeft aan 'Solving on GeoLeaks' en wanneer die je die aanklikt, kom je bij het topic waar de cache nog niet is opgelost.

Rood geeft aan 'Ask on GeoLeaks'. Dit betekent dat de cache nog niet op het forum staat. Maar daar houdt het niet bij op. Wanneer je nu doorklikt zie je dat het userscript automatisch voor jou een nieuw topic aanmaakt op het forum in de juiste rubriek, met juist ingevulde onderwerpregel, een linkje naar de cache pagina en een stukje tekst. Geef ook even aan wat je zelf al hebt geprobeerd, wat al handig is voor anderen die jou bericht lezen! Klik vervolgens op 'Reactie plaatsen' onder het berichtenveld en het nieuwe bericht is geplaatst.

Paars geeft aan ´Error!´ Deze melding krijg je te zien als je te snel handelt tijdens het gebruik maken van het userscript. De delaytijd staat ingesteld op 10 seconde. Zie je de Error melding wacht dan even en ga dan pas verder.Userscript for a quick search on GeoLeaks (UK)

A userscript has been developed for GeoLeaks that automatically adds a button to our forum on each cache page, so you can quickly check from the cache page whether or not a cache has been solved on our forum. If a cache is not yet being discussed, then you can use the userscript to create a new topic on the forum very quickly and easily.

This is how it looks:

[Afbeelding: 1.jpg]

A click on the red button opens the GeoLeaks search page with the GC code as the search term. So this saves a lot of copying and pasting!


How do you get this fun script working?

Step 1:

Before you install the script, you have to have a userscript manager such as Violentmonkey that you can add to your web browser.

Here, you can easily add a userscript manager for: Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge. For Opera and Apple Safari Tampermonkey is available.

Step 2:

You are now going to add the GeoLeaks userscript. The latest version of the script can be added to Violentmonkey here by clicking on 'install'. It is advisable to check one of these links later on to see if there is an update and perform it!

Step 3:

Close and restart your web browser. If you go to a cache page at geocaching.com, you will see the GeoLeaks button on the top right of the page (below the 'Log geocache' button). This means the installation was successful and you can get started right away.

Android:

For Android, there is a userscript manager from TamperMonkey. Then you install the GeoLeaks userscript in it so that it also works with smartphones that have Android as their operating system.


How it works:

If you are on a cache page, the GeoLeaks button can have different colours: green, orange or red.

Green indicates 'Solved on GeoLeaks'. Pressing this will take you straight to the correct topic on the forum where the cache is solved.

Orange indicates 'Solving on GeoLeaks' and when you click it, you get to the topic where the cache is not yet solved.

Red indicates 'Ask on GeoLeaks'. This means that the cache is not yet on the forum. But it doesn't end there. If you keep clicking, you will see that the userscript automatically creates a new topic for you on the forum in the appropriate section, with a correctly entered topic line, a link to the cache page and a piece of text. Indicate what you have already tried yourself, which is already useful for others who read your message! Then click on 'Post reaction' under the message field and the new message is posted.

Purple indicates ´Error!´ You will see this message if you act too quickly while using the userscript. The delay time is set to 10 seconds. If you see the Error message, wait a moment and then proceed.Benutzerscript zur schnellen Suche in GeoLeaks (D)


Für GeoLeaks wurde ein Benutzerscript entwickelt, das unserem Forum auf jeder Cache-Seite automatisch eine Schaltfläche hinzufügt, sodass Sie auf der Cache-Seite sehr schnell überprüfen können, ob ein Cache in unserem Forum gelöst wurde oder nicht. Wenn ein Cache noch nicht besprochen wurde, können Sie mit dem Benutzerscript schnell und einfach ein neues Thema im Forum erstellen.

Das Ganze funktioniert wie folgt:

[Afbeelding: 1.jpg]

Ein Klick auf die rote Schaltfläche öffnet die GeoLeaks-Suchseite mit dem GC-Code als Suchbegriff. Das spart also eine Menge Aufwand beim Kopieren und Einfügen!


Wie bringt man dieses tolle Script zum Laufen?

Schritt 1:

Bevor Sie das Script installieren, benötigen Sie einen Benutzerscript-Manager wie Violentmonkey, den Sie Ihrem Webbrowser hinzufügen können.

Hier können Sie ganz einfach einen Benutzerscript-Manager hinzufügen für: Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge. Fur Opera und Apple Safari ist Tampermonkey verfügbar.

Schritt 2:

Jetzt fügen Sie das GeoLeaks-Benutzerscript hinzu. Die neueste Version des Scripts finden Sie here. Danach können Sie es durch Klicken auf ´Install´ zu Violentmonkey hinzufügen. Wir empfehlen Ihnen, einen dieser Links gelegentlich zu prüfen, um zu sehen ob es ein Update gibt. In diesem Fall können Sie das Script sofort aktualisieren!

Schritt 3:

Schließen Sie Ihren Webbrowser und starten Sie ihn neu. Wenn Sie dann zu einer Cache-Seite von geocaching.com surfen, sehen Sie die Schaltfläche GeoLeaks oben rechts auf der Seite (unter der Schaltfläche ´Geocache loggen´). Das ist ein Hinweis darauf, dass die Installation erfolgreich war. Jetzt können Sie loslegen.

Android:

Für Android gibt es einen Benutzerscript-Manager von TamperMonkey. Anschließend installieren Sie das GeoLeaks-Benutzerscript, es funktioniert auch mit Smartphones mit Android-Betriebssystem.

Die Funktion:

Wenn Sie sich auf einer Cache-Seite befinden, kann die GeoLeaks-Schaltfläche verschiedene Farben haben: Grün, Orange oder Rot.

Grün bedeutet ´Solved on GeoLeaks´. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie sofort zum richtigen Thema im Forum, in dem der Cache gelöst wurde.

Orange bedeutet ´Solving on GeoLeaks´. Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie zu dem Thema, in dem der Cache noch nicht gelöst wurde.

Rot bedeutet ´Ask on GeoLeaks´. Dies bedeutet, dass der Cache noch nicht im Forum existiert. Das ist aber noch nicht alles. Wenn Sie sich jetzt durchklicken, sehen Sie, dass das Benutzerscript im Forum im richtigen Bereich automatisch ein neues Thema für Sie erstellt, mit einer korrekt ausgefüllten Betreffzeile, einem Link zur Cache-Seite und einem Stück Text. Geben Sie auch an, was Sie bereits selbst versucht haben, denn das ist nützlich für andere, die Ihre Nachricht lesen! Klicken Sie dann unter dem Nachrichtenfeld auf ´Kommentar posten´ und die neue Nachricht wird veröffentlicht.

Lila bedeutet ´Error!´ Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie bei der Verwendung des Benutzerscripts zu schnell handeln. Die Verzögerungszeit beträgt 10 Sekunden. Wenn die Error-Meldung angezeigt wird, warten Sie kurz und fahren dann fort.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

HTML5 Icon
[-] De volgende leden bedankten Upquark voor dit bericht:
  • Alphen114, dumbo0815, Elmo74, Ewbeetje, GeoLeaks, georechter, geozoekert, Glowy, Gyatso, HeNa, Huh?!, J.Assange, janterklaassen, jbroek, just me, Koetje2018, melnad, MoofyLeaks, StefandD, Team Kuifje, Tunnelvision, VoCo4, Zenzaii
#2
Ik krijg het helaas niet geïnstalleerd omdat mijn Bitdefender het blokkeerd. Het wordt gezien als Malware
#3
Foutje dan van Bitdefender Wink Even uitzetten dan, vervolgens de drie stappen doen en Bitdefender weer aanzetten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#4
Helaas lukt het me niet of kan het niet via de telefoon? Of een digibeet in actie
#5
Na de reminder via de mail, de stap-voor-stap handleiding gevolgd. Ik gebruik 'Firefox'; resultaat GEWELDIG. Een ieder die, deze script heeft ontwikkeld, geïmplementeerd en werkend heeft gekregen "HARTELIJK DANK".
#6
@Raceratje:

Voor zover ik kan overzien werkt het script inderdaad niet via smartphone's, maar wellicht kan technetium daar uitsluitsel over geven. Ik zag nog een andere hele mooie wijziging: er is een autoupdate opgenomen. Had je een oudere versie geinstalleerd, dan zorgt het script er zelf voor dat er een update wordt gedaan naar de nieuwste versie, op dit moment is dat versie 1.7.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#7
Je moet tampermonkey of zo in je browser installeren. Dat kan uit mijn hoofd op android in firefox, maar op appel aparaten (iPad/iPhone) heb ik nog niets gevonden dat werkt. Dat heb ik alleen van horen zeggen, ik heb dat soort apparaten niet. (Als iemand dat wil sponsoren, kan ik er misschien wat beter naar kijken)
#8
Voor Android is er inderdaad een userscript manager van TamperMonkey. Dat moet dus gewoon werken. Vervolgens proberen om het GeoLeaks usersript daarin te installeren. Ik heb zelf geen Android, maar als iemand dit wil checken .... graag!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#9
Klopt, gisteren heb ik "dat andere script" op mijn telefoon geinstaleerd en dat werkte zonder problemen.
[-] De volgende leden bedankten technetium voor dit bericht:
  • GeoLeaks
#10
Dat is dan ook weer opgelost. Ik zal bij gelegenheid nog eens kijken wat er voor iPhone gebruikers mogelijk is al wordt dat wat ingewikkelder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


[-] De volgende leden bedankten GeoLeaks voor dit bericht:
  • Ewbeetje, p.gunnewegh
#11
Hoe kan je instellen dat hij een nieuw tabblad opent?
#12
Bij mij onder tampermonkey op firefox:

- Ga naar een cache pagina. Bijvoorbeeld https://www.geocaching.com/geocache/GC79...-van-breda
- Klik dan op het tampermonkey ikoon (het vierkantje met de twee rondjes)
- Klik dan op "Geocaching + Geoleaks Configuration"
- Vink "Open in new window" aan
- Klik op "Save"
[-] De volgende leden bedankten technetium voor dit bericht:
  • sponsken
#13
Wauw thanx dit is erg handig, installeren was ook een makkie. Merci voor de initiatiefnemer(s).
#14
never mind. Hij doet t . Super bedankt Smile
#15
Ik had net https://coord.info/GC7WFVJ onder ogen en deze is gisteren opgelost.

Op de cachepagina geeft het GL-script echter nog steeds aan 'Ask on Geoleaks'. Dit is me al eens eerder opgevallen, volgens mij met ook een Groningse cache. Gevolg is dat deze zonder het te merken dubbel aangevraagd kan worden.

Wellicht iets voor Technetium om naar te kijken?
#16
Kan de moderadar het dubbele topic verwijderen. Dan kan ik kijken waarom het scrip het eerste topic niet ziet.
#17
Ik heb het tweede topic even verwijderd, die van gisteren staat er nog.

Wat mij ook opvalt is dat als een gebruiker een nieuw topic aanmaakt en het GC-nummer en de naam van de cache aan elkaar plakt met een leesteken ertussen (:,-_) dat het script het GC-nummer logischerwijze niet herkent.

Dit is de juiste notatie waardoor het script netjes aangeeft dat en hoe de cache op ons forum staat:

Citaat:GC7WFVJ GC834JK 69 - I Holland : (Oud)Hollands Snoep

De volgende (en foutieve notatie!) zorgt ervoor dat het script de cache niet zal vinden:

Citaat:GC834JK_69-i-holland-oudhollands-snoep
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#18
Ik heb even Opgelost Groningen bekeken, maar alle opgeloste mysteries staan in status 'Ask on Geoleaks'. Lijkt op een of andere manier provinciegerelateerd. Bij andere provincies heb ik het vooralsnog niet gezien.
#19
Wellicht dat technetium hier naar kan kijken en met een update kan komen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#20
diepste respect voor mensen die zo iets op de wereld krijgen Knap gemaakt
#21
Citaat:Ik heb even Opgelost Groningen bekeken, maar alle opgeloste mysteries staan in status 'Ask on Geoleaks'. Lijkt op een of andere manier provinciegerelateerd. Bij andere provincies heb ik het vooralsnog niet gezien.

Ik heb gekeken naar opgeloste mysteries in Groningen en heb gezien dat die inderdaad niet gevonden worden.
Daarna heb ik gekeken of het misschien komt omdat het het eerste forum in een groep is, daarom heb ik ook naar Brusselse oplossingen gekeken. Die worden wel gevonden.

Ik stuur exact dezelfde informatie (behalve de GC code) in Groningen krijg ik direct een "niet gevonden" pagina", in Brussel een verwijzing naar de resultaten pagina.

Is er iets anders ingesteld in het Groningse forum dan in de andere fora?
p.s. Er wordt gezocht zonder ingelogd te zijn.

Groningen:
action do_search
keywords GC86EXC
postthread 2
sortby lastpost
sortordr asc

Brussel:
action do_search
keywords GC56ANT
postthread 2
sortby lastpost
sortordr asc
#22
Citaat:Is er iets anders ingesteld in het Groningse forum dan in de andere fora?

In het subforum Opgelost Groningen stond het 'bekijken recht voor Gasten' niet juist. Ik heb het even aangepast, maar het userscript blijft 'Ask on GeoLeaks' aangeven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#23
Ik heb net even getest door uit te loggen en dan naar een Groningse mystery te zoeken: Die wordt dan niet gevonden.
Dus waarschijnlijk staat nog niet alles goed om ook on ingelogd het Groningse subforum te doorzoeken.
#24
Er ontbrak inderdaad nog een tweede vinkje in Opgelost Groningen. Werkt het nu wel naar behoren? Zo ja, dan zal ik alle subforums op die twee punten even nalopen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
To hide is the beginning, to solve is the challenge, to seek is the adventure.


#25
De eerste Gronigse cache die ik probeerde deed het. Ik neem aan dat het goed is.

Je kunt zelf ook testen door uit te loggen en dan te zoeken.
[-] De volgende leden bedankten technetium voor dit bericht:
  • AWS


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: sanman, 152 gast(en)
Mark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum