NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.

Nieuw onderwerp / New topic / Neues Thema
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!(NL)

Wil je een geheel nieuw onderwerp plaatsen dan ga je eerst naar het juiste forum bij de juiste provincie en opent dat forum. Met de knop Nieuwe Discussie kan je een nieuw onderwerp openen.

Wat vervolgens belangrijk is, zijn de volgende dingen:

- plaats in de onderwerpregel eerst het GC-nummer met hoofdletters
- plaats daarachter de naam van de cache, zoals die bij Geocaching.com bekend is
- plaats in het bericht altijd een linkje naar de cache, wat je vraag is en wat je zelf hebt gevonden

Klik vervolgens onder het bericht op Discussie plaatsen.

Bij niet opgeloste mysterie caches heb je nog 30 minuten de tijd om een bericht aan te passen. Bij opgeloste mysterie caches kan dat alleen worden gedaan door een nieuw bericht onder het eerste bericht te plaatsen.

In de bovenste forum categorie (GeoLeaks - mededelingen forum) kunnen alleen administrators berichten plaatsen.(UK)

If you want to post a whole new topic, then first go to the appropriate forum for the right province and open that forum. With the New Discussion button, you can create a new topic.

What's important next are the following things:

- in the topic line, first place the GC number with uppercase letters
- behind it, place the name of the cache as it is known on Geocaching.com
- always include a link to the cache, what your question is and what you have found yourself

Then click underneath the message on Post discussion.

With unsolved mystery caches, you still have 30 minutes to edit a message. With solved mystery caches, that can only be done by a posting a new message under the first message.

In the top forum category (GeoLeaks - announcements forum), only administrators can post messages.(D)

Wenn Sie ein völlig neues Thema erstellen möchten, gehen Sie zuerst zum richtigen Forum in der richtigen Provinz und öffnen Sie dieses Forum. Mit der Schaltfläche ´Neue Diskussion´ können Sie ein neues Thema öffnen.

Anschließend ist Folgendes wichtig:

- Geben Sie zuerst die GC-Nummer in Großbuchstaben in die Betreffzeile ein
- Danach platzieren Sie den Namen des Caches, wie er auf Geocaching.com bekannt ist
- Platzieren Sie in der Nachricht immer einen Link zum Cache, was Ihre Frage ist und was Sie selbst gefunden haben

Klicken Sie dann unter der Nachricht auf ´Diskussion veröffentlichen´.

Bei ungelösten Mystery-Caches haben Sie noch 30 Minuten Zeit, um eine Nachricht zu bearbeiten. Bei gelösten Mystery-Caches ist dies nur durch Posten einer neuen Nachricht unter der ersten Nachricht möglich.

In der oberen Forum-Kategorie (GeoLeaks - Forum-Ankündigungen) können nur Administratoren Nachrichten posten.