NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.


Forum Aankondiging: Wat is Geocaching? / What is Geocaching? / Was ist Geocaching?
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Wat is Geocaching? (NL)

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een GPS-ontvanger of telefoon met deze functie om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden.

Algemeen

Een cache is gewoonlijk een kleine waterdichte doos, voorzien van een logboek en de "schat". Tegenwoordig kan dit ook een dusdanig kleine cache (nano cache) zijn dat er alleen een logboek in zit. Na het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet de locatie bekend aan andere geocachers. Anderen kunnen bij het vinden van de schat vaak voorwerpen ruilen en/of toevoegen. In de schat is altijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam achter kan laten. Het is ook de bedoeling dat de vinder op de Geocaching-website een log achterlaat, ook als het niet is gelukt de schat te vinden. Tegenwoordig zijn er ook applicaties voor verschillende smartphones. Met deze apps is een kaart te zien met alle caches in de omgeving en is de mogelijkheid om een log op de website te plaatsen.

Als de cache gevonden is moet men het na het loggen en ruilen, de cache weer op precies dezelfde plek en manier terug leggen ervoor zorgend dat bij het pakken en terugleggen ervan andere mensen niet zien wat men aan het doen is en waar de cache ligt. De caches zijn er in diverse maten, van de grootte van een fietsventiel, fotorolletje waar alleen een logboekje in zit tot een munitiekistje of emmer waar men dan de goodies in zou kunnen vinden.

Wanneer men coördinaten uitwisselt, is het belangrijk te weten in welk systeem de GPS werkt. Doorgaans is een GPS ingesteld op WGS84, hetgeen afwijkt van de Nederlandse Bessel-coördinaten of de RD-coördinaten.

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww

Type caches

Naast eenvoudige caches, waarbij de gebruiker rechtstreeks op de juiste locatie af kan lopen, zijn er ook veel caches waarvoor eerst een puzzel opgelost moet worden of waarbij eerst een soort speurtocht gelopen moet worden. Voor veel cachers gaat het daarom nog niet eens zozeer om de cache zelf, maar meer om de tocht en het ontdekken van mooie locaties in de natuur of in steden.

Caches kunnen in de volgende soorten worden onderverdeeld:

Traditionele caches: De eenvoudigste soort, waarbij de eindlocatie al staat vermeld op internet. De cacher voert de coördinaten in en kan op weg gaan.
Multicaches: Bij deze caches zijn alleen bepaalde waypoints (tussenpunten) gegeven. Zo kan er op een bepaald punt een vraag beantwoord moeten worden of moet er een volgend coördinaat gezocht en/of berekend worden.
Mystery cache: Bij deze caches is niet de locatie van de cache aangegeven, maar enkel een (fictief) punt in de buurt. Door vooraf een puzzel of opdracht op te lossen kan de echte locatie gevonden worden.
Earth Cache: Een Earth cache moet een educatieve geologische opdracht bevatten. Bijvoorbeeld het meten/berekenen van de omvang van een specifiek kenmerk van het gebied, het verzamelen en vastleggen van gegevens (zoals tijdstip van een getijgolf), of door een e-mail naar de cache eigenaar te laten sturen met het antwoord op geologische vragen waarvan de informatie ter plekke te achterhalen is (bijvoorbeeld op een informatiebord). Sinds 01 januari 2011 zijn de richtlijnen aangepast, het maken van een foto is optioneel.
Virtuele cache: Op sommige plaatsen is het niet mogelijk of toegestaan een fysieke cache te verstoppen. Een virtuele cache is dus alleen een locatie. Deze caches worden meestal als 'gevonden' beschouwd als de cacher een vraag over de locatie kan beantwoorden en een foto kan tonen. Sinds geruime tijd worden geen nieuwe virtuele caches meer toegevoegd aan de database, een earth cache kan nog wel worden aangemaakt.
Webcam cache: De bedoeling is herkenbaar (met GPS zichtbaar) in beeld van een bepaalde webcam te gaan staan en als bewijs het plaatje van de webcam bij het log te voegen. Sinds enige tijd worden geen nieuwe Webcam caches meer toegevoegd aan de database.
Wherigo cache: Wherigo is een technisch hulpmiddel voor het bouwen en spelen van avonturen met GPS ondersteuning. Een van de mogelijke toepassingen is het mogelijk maken van interactie tussen geocachers en virtuele objecten en karakters, door het betreden van virtuele zones.
Letterbox Hybrid: Bij deze vorm maakt men gebruik van aanwijzingen in plaats van coördinaten. Echter in enkele gevallen heeft de letterbox coördinaten. De maker heeft hem dan zowel letterbox als geocache gemaakt. In de cache hoort een stempel aanwezig te zijn. Sommige cachers hebben zelf ook een logboekje en stempel bij zich. Wanneer iemand een Letterbox heeft gevonden, plaatst hij zijn stempel in het logboek.

De schat

De schat (of: stash / cache) is een doos waarin zich allerlei voorwerpen bevinden (niet bij alle types caches). De vinder kan zo voorwerpen ruilen en/of toevoegen. Het is niet de bedoeling enkel voorwerpen weg te nemen maar ook iets van grotere waarde terug te plaatsen. Wanneer er geen ruimte is voor een schatkist wordt gebruikgemaakt van kleinere doosjes. In zo'n microcache is alleen ruimte voor een logboek.

Naast de onbekende voorwerpen in een schat, zijn er ook voorwerpen die geregistreerd worden. Voorwerpen die geregistreerd worden zijn de Travelbugs en de geocoin. De geocoin is een speciale penning. Beide type voorwerpen hebben een uniek identificatienummer, waarmee de reis van het voorwerp via internet gevolgd kan worden. De meeste travelbugs en geocoins hebben een bepaald doel meegekregen. Vaak is dat om zo veel mogelijk landen te bezoeken of om naar een bepaalde geocache of plaats te komen. Het is de bedoeling dat een travelbug, nadat hij gevonden is, zo snel mogelijk weer in een andere schat wordt geplaatst. Hierdoor blijft de Travelbug in het spel en kunnen anderen hem ook vinden.


[Afbeelding: sgc_banner.jpg]What is Geocaching? (UK)

Geocaching is an outdoor sport and game, using a GPS receiver or phone with this function to find a so-called cache (hiding place) somewhere in the world.

General

A cache is usually a small watertight box, provided with a logbook and the "treasure". Nowadays this can also be such a small cache (nano cache) that there is only a logbook in it. After hiding the treasure, the placer makes the location known to other geocachers via the Internet. Others can often exchange and/or add objects when they find the treasure. The treasure always contains a logbook, which the finder can use to leave his name. It is also the intention that the finder will leave a log on the Geocaching website, even if he or she did not succeed in finding the treasure. Today, there are also applications for various smartphones. With these apps you can see a map with all the caches in the area and have the option to post a log on the website.

When the cache is found, after logging and exchanging it, the finder puts it back in exactly the same place and way, making sure that other people do not see what they are doing and where the cache is. The caches come in various sizes, from the size of a bicycle valve, photo roll with only a logbook in it to an ammunition box or bucket in which the goodies could be found.

When exchanging coordinates, it is important to know which GPS system is being used. A GPS is usually set to WGS84, which deviates from the Dutch Bessel coordinates or the RD coordinates.

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww

Types of caches

Besides simple caches, where the user can walk directly to the right location, there are also many caches for which a puzzle has to be solved first or for which a kind of scavenger hunt has to be done first. For many cachers it is therefore not so much about the cache itself, but more about the journey and discovering beautiful locations in nature or in cities.

Caches can be divided into the following types:

Traditional caches: the simplest kind, where the final location is already mentioned on the Internet. The cacher enters the coordinates and can set off.
Multicaches: with these caches, only certain waypoints are given. For example, a question may need to be answered at a certain point, or a next coordinate may need to be searched for and/or calculated.
Mystery cache: with these caches, the location of the cache is not indicated, but only a (fictitious) point nearby. By solving a puzzle or assignment in advance, the real location can be found.
Earth Cache: an Earth cache must contain an educational geological assignment. For example, measuring/calculating the size of a specific feature of the area, collecting and recording data (such as the time of a tidal wave), or by having an e-mail sent to the cache owner with the answers to geological questions whose information can be retrieved on the spot (for example, on an information board). Since 01 January 2011, the guidelines have been adjusted, taking a picture is optional.
Virtual cache: in some places it is not possible or permitted to hide a physical cache. A virtual cache, therefore, is only a location. These caches are usually considered 'found' if the cacher can answer a question about the location and show a photo. No new virtual caches have been added to the database for quite some time now, but an earth cache can still be created.
Webcam cache: the intention is to be recognisable (with GPS visible) in the image of a particular webcam and to add the image of the webcam to the log as evidence. For some time now, no new Webcam caches have been added to the database.
Wherigo cache: Wherigo is a technical tool for building and playing adventures with GPS support. One of the possible applications is to enable interaction between geocachers and virtual objects and characters, by entering virtual zones.
Letterbox Hybrid: in this form, instructions are used instead of coordinates. However, in some cases, the letterbox does have coordinates. The maker then made it both a letterbox and geocache. A stamp should be present in the cache. Some cachers also carry their own logbook and stamp. When someone has found a Letterbox, they put their stamp in the logbook.

The treasure

The treasure (or: stash/cache) is a box containing all kinds of objects (not with all types of caches). The finder can then exchange and/or add objects. The intention is to not just remove objects, but also to put something of greater value back. When there is no room for a treasure chest, smaller boxes are used. Such a microcache only has room for a logbook.

In addition to the unknown objects in a treasure, there are also objects that are registered. Objects that are registered are the Travelbugs and the geocoin. The geocoin is a special badge. Both types of objects have a unique identification number, which makes it possible to track the object's journey via the Internet. Most travelbugs and geocoins have been given a certain purpose. Usually, this is to visit as many countries as possible or to reach a particular geocache or place. The intention is that a travelbug, after it has been found, is placed in another treasure as soon as possible. This keeps the Travelbug in the game and allows others to find it, too.


[Afbeelding: sgc_banner.jpg]Was ist Geocaching? (D)

Geocaching ist ein Outdoor-Sport und -Spiel, bei dem ein GPS-Empfänger oder ein Telefon mit dieser Funktion verwendet wird, um irgendwo auf der Welt einen sogenannten Cache (Versteck) zu finden.

Allgemeines

Ein Cache ist normalerweise ein kleiner wasserdichter Behälter, der ein Logbuch und den Schatz enthält. Heutzutage kann dies auch ein so kleiner Cache (Nano-Cache) sein, dass sich darin nur ein Logbuch befindet. Nachdem der Schatz versteckt wurde, macht derjenige, der den Cache platziert hat, den Standort anderen Geocachern über das Internet bekannt. Andere können oft Gegenstände tauschen und/oder hinzufügen, wenn sie den Schatz finden. Der Schatz enthält immer ein Logbuch, in dem der Finder seinen Namen hinterlassen kann. Ferner sollte der Finder einen Logbucheintrag auf der Geocaching-Website hinterlassen, auch wenn es ihm nicht gelungen ist, den Schatz zu finden. Heutzutage gibt es auch Apps für verschiedene Smartphones, mit denen Sie eine Karte mit allen Caches in der Umgebung ansehen und einen Logbucheintrag auf der Website erstellen können.

Wenn der Cache gefunden wurde, legen Sie ihn nach dem Loggen und Tauschen wieder an die gleiche Stelle und auf die gleiche Art und Weise zurück und achten dabei darauf, dass andere Personen nicht sehen, was sie tun und wo der Cache ist. Die Caches sind in verschiedenen Größen erhältlich, von der Größe eines Fahrradventils über eine Filmdose mit nur einem Logbuch bis hin zu einer Munitionskiste oder einem Eimer, in dem man dann die Schätze finden kann.

Beim Austausch von Koordinaten ist es wichtig zu wissen, welches GPS-System verwendet wird. Normalerweise wird ein GPS auf WGS84 eingestellt, was sich von den niederländischen Bessel-Koordinaten oder den RD-Koordinaten unterscheidet.

https://www.youtube.com/watch?v=vuFiLhhCNww

Cache-Typen

Neben einfachen Caches, in denen der Benutzer direkt zum richtigen Ort gehen kann, gibt es auch viele Caches, für die zuerst ein Rätsel gelöst oder eine Art Schatzsuche absolviert werden muss. Für viele Cacher geht es daher nicht einmal so sehr um den Cache selbst, sondern vielmehr um die Reise und die Entdeckung schöner Orte in der Natur oder in Städten.

Caches können in folgende Typen unterteilt werden:

Traditionelle Caches: Der einfachste Cache-Typ, bei dem der Ort, an dem sich der Cache befindet, bereits im Internet aufgeführt ist. Der Cacher gibt die Koordinaten ein und kann sich auf den Weg machen.
Multi-Caches: Für diese Caches werden nur bestimmte Waypoints (Wegpunkte) angegeben. Beispielsweise muss an einem bestimmten Punkt möglicherweise eine Frage beantwortet oder eine nächste Koordinate gesucht und/oder berechnet werden.
Rätsel-Cache: Die Position des Caches wird für diese Kategorie von Caches nicht angegeben, sondern nur für einen (fiktiven) Punkt in der Nähe. Der tatsächliche Standort kann durch Lösen eines Puzzles oder einer Aufgabe im Voraus ermittelt werden.
EarthCache: Ein EarthCache muss eine geologische, lehrreiche Aufgabe enthalten. Zum Beispiel das Messen/Berechnen der Größe eines bestimmten Merkmals des Gebiets, das Sammeln und Aufzeichnen von Daten (z. B. Zeit einer Flutwelle) oder das Senden einer E-Mail an den Cache-Owner mit Antworten auf geologische Fragen, deren Informationen vor Ort gefunden werden können (z. B. auf einer Informationstafel). Seit dem 1. Januar 2011 wurden die Richtlinien geändert. Es ist nicht mehr zwingend erforderlich, ein Foto zu machen.
Virtueller Cache: An einigen Stellen ist es nicht möglich oder erlaubt, einen physischen Cache zu verstecken. Ein virtueller Cache ist also nur ein Standort. Diese Caches gelten in der Regel als „gefunden“, wenn der Cacher eine Frage zum Standort beantworten und einen Fotobeweis erbringen kann. Seit einiger Zeit wurden der Datenbank keine neuen virtuellen Caches hinzugefügt. Es kann jedoch weiterhin ein EarthCache erstellt werden.
Webcam-Cache: Das Ziel liegt darin, sich erkennbar (mit GPS sichtbar) im Bild einer bestimmten Webcam aufzuhalten und das Webcam-Bild als Beweis zum Logbuch hinzuzufügen. Seit einiger Zeit werden der Datenbank keine neuen Webcam-Caches hinzugefügt.
Wherigo-Cache: Wherigo ist ein technisches Tool zum Erstellen und Spielen von Abenteuern mit GPS-Unterstützung. Eine der möglichen Anwendungen besteht darin, die Interaktion zwischen Geocachern und virtuellen Objekten und Charakteren durch das Betreten virtueller Zonen zu ermöglichen.
Letterbox Hybrid: Bei diesem Cache-Typ werden Hinweise anstelle von Koordinaten verwendet. In einigen Fällen hat die Letterbox jedoch Koordinaten. In diesem Fall hat der Ersteller daraus sowohl eine Letterbox als auch einen Geocache gemacht. Der Cache sollte einen Stempel enthalten. Einige Cacher haben auch ihr eigenes Logbuch und einen Stempel dabei. Wenn jemand eine Letterbox gefunden hat, versieht er das Logbuch mit seinem Stempel.

Der Schatz

Der Schatz (oder: Stash/Cache) ist ein Behälter, der alle Arten von Objekten enthält (gilt nicht für alle Cache-Typen). Der Finder kann somit Objekte tauschen und/oder hinzufügen. Es ist nicht die Absicht, nur Gegenstände wegzunehmen, sondern auch etwas von größerem Wert zurückzulegen. Wenn kein Platz für eine Schatzkiste ist, werden kleinere Dosen verwendet. In einem solchen Micro-Cache ist nur Platz für ein Logbuch.

Neben den unbekannten Objekten in einem Schatz gibt es auch Objekte, die registriert werden. Registrierte Gegenstände sind Travelbugs und Geocoins. Die Geocoin ist eine besondere Münze. Beide Objekttypen haben eine eindeutige Identifikationsnummer, mit der die Reise des Objekts über das Internet verfolgt werden kann. Die meisten Travelbugs und Geocoins haben ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel, um so viele Länder wie möglich zu besuchen oder um zu einem bestimmten Geocache oder Ort zu gelangen. Es ist vorgesehen, dass ein Travelbug, nachdem er gefunden wurde, so schnell wie möglich in einen anderen Schatz gelegt wird. Dies hält den Travelbug im Spiel und ermöglicht es anderen, ihn zu finden.


[Afbeelding: sgc_banner.jpg]Mark All Forums ReadArchiefmodus | Contact opnemen | GeoLeaks Geocaching Forum | Naar boven | | RSS-syndicatie | Tapatalk App Mobiel forum