NL: Wil je toegang tot alle opgeloste mysterie caches dan kan je Premium Member
worden door een eenmalige donatie te doen via het Premium Member artikel.

UK: If you want access to all solved mystery caches then you can become
Premium Member through a one-time donation via the Premium Member article.

D: Wenn Sie Zugriff auf alle gelösten Mystery-Caches haben möchten, können Sie
Premium-Mitglied werden durch eine einmalige Spende über den Premium Member Artikel.

Forumregels / Forum rules / Forum Regeln & Openen nieuwe topics / Starting new topics / Neue Themen erstellen.

Discussie is gesloten 
 
Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forumregels / Forum rules / Forum Regeln
16-09-2013, 21:00 (Dit bericht is het laatst bewerkt op 12-07-2020 om 12:58 door GeoLeaks.)
Bericht: #1
Forumregels / Forum rules / Forum Regeln
Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!GeoLeaks forumregels (NL)

Registratie en juiste intenties

- wil je deelnemen aan het forum registreer dan eerst en meld je dan aan
- alle gegevens die je hebt verstrekt aan GeoLeaks zullen nooit aan derden worden doorgegeven
- GeoLeaks is controversieel van aard, om die reden wordt er scherp toegezien op de forumregels
- het is niet toegestaan om in berichten letterlijke teksten en plaatjes over te nemen vanaf een cache pagina
- verzoeken door CO´s om verwijdering of aanpassing van gegevens van caches worden niet gehonoreerd
- GeoLeaks is niet aansprakelijk voor door de gebruikers geplaatste oplossingen, GeoLeaks faciliteert alleen
- op de inhoud van het forum rusten copyrights, niets mag dus zonder toestemming worden verspreid
- gebruik altijd eerst de zoekfunktie voor je een mysterie hier wil plaatsen, dit voorkomt dubbele oplossingen
- is een cache opgelost of gearchiveerd geef dit dan duidelijk aan bij het onderwerp waar de cache besproken wordt
- iedereen met de juiste intenties (oplossen van mysterie caches) is welkom op het GeoLeaks forum
- degenen met andere intenties kunnen verwijderd worden en geblokkeerd worden middels een IP-ban
- gedraag je ten alle tijden netjes richting GeoLeaks, mede forum gebruikers en andere fora; blijf ontopic
- flame gedrag wordt hier niet geaccepteerd en kan leiden tot een direkte en onaangekondigde IP-ban
- berichten die niet voldoen aan de forumregels kunnen onaangekondigd worden aangepast of verwijderd
- linkjes naar illegale downloads en de verspreiding van Geocaching Pocket Queries is niet toegestaan
- commercieel gebruik van het forum om een eigen bedrijf onder de aandacht te brengen is niet toegestaan
- discussies zijn toegestaan in het subforum Discussies, de voertaal op het forum is nederlands, maar engels is toegestaan

In hoeverre mag een cache opgelost worden

- op het forum mogen mysterie caches en mysterie gedeeltes uit andere cachesoorten besproken worden
- een discussie over een cache mag pas worden geplaatst zodra de eremetalen zijn verdeeld
- bonus mysteries die alleen te vinden zijn door aanwijzingen uit een reeks caches te noteren worden niet besproken
- bij Jigsaw en Flash Gear puzzeltjes moet ook een screenshot van de oplossing worden geplaatst
- alle hints en volledig uitgewerkte oplossingen zijn toegestaan
- een eindcoordinaat mag wel worden geplaatst nadat eerst de oplossing is geplaatst
- het zogenaamd 'bedelen' om eindcoordinaten, terwijl de oplossing nog niet is gegeven, is niet toegestaan

- puzzeltjes en opgaven die in het veld gedaan moeten worden, mogen hier worden geplaatst en opgelost worden
- er zijn verder geen beperkingen in hoeverre een mysterie cache uitgewerkt wordt
- het plaatsen van spoiler foto´s en video´s is toegestaan, net als een beschrijving van de cache
- voorop staat dat iedereen op een normale manier gezamenlijk mysteries kan oplossen en informatie kan delenGeoLeaks Forum rules (UK)

Registration and right intentions

- if you want to participate in the forum, please register first and then sign up
- all information which you provide to GeoLeaks will never be passed on to third parties
- GeoLeaks is controversial by nature, and for that reason the forum rules are strictly enforced
- it is not allowed to copy literal texts and images from a cache page in messages
- requests by COs to remove or adjust information from caches are not honoured
- GeoLeaks is not liable for solutions posted by users, GeoLeaks only facilitates
- copyrights rest on the content of the forum, which means that nothing can be spread without permission
- make sure to always first use the search function before you want to place a mystery here, this prevents double solutions
- if a cache has been solved or archived, then please indicate this clearly in the subject where the cache is being discussed
- everyone with the right intentions (solving mystery caches) is welcome on the GeoLeaks forum
- those with other intentions can be removed and blocked by means of an IP ban
- make sure to behave properly towards GeoLeaks, fellow forum users and other forums at all times; remain on topic
- flaming is not accepted here and may lead to an immediate and unannounced IP ban
- messages which do not comply to the rules of the forum can be changed or removed without announcement
- links to illegal downloads and the spread of Geocaching Pocket Queries is not allowed
- commercial use of the forum in order to bring attention to a private company is not allowed
- discussions are allowed in the subforum Discussies, the vehicular language on the forum is Dutch, but English is allowed

To what extent can a cache be solved?

- mystery caches and mystery parts of other cache types can be discussed on the forum
- a discussion on a cache can only be posted as soon as the medals have been awarded
- bonus mysteries which can only be found by finding clues into other caches are not to be discussed
- for Jigsaw and Flash Gear puzzles, a screenshot of the solution also needs to be posted
- only hints and fully fleshed out solutions are allowed
- a final coordinate can be posted after the solution has been posted first
- the so-called ‘begging’ for final coordinates, while the solution has not yet been given, is not allowed

- puzzles and tasks which need to be done in the field, can be posted and solved here
- there are otherwise no limitations to what extent a mystery cache can be worked out
- posting spoiler photos and videos is allowed, just like a description of the cache
- it is paramount that everyone can solve mysteries together and share information in a normal wayGeoLeaks Forum Regeln (D)

Registrierung und verhalten

- möchten Sie am Forum teilnehmen, registrieren Sie sich dann zuerst um sich dann anmelden zu können.
- alle Informationen die Sie GeoLeaks zur Verfügung gestellt haben, werden niemals an Dritte weitergegeben
- Die Meinungen über GeoLeaks sind nicht immer gleich, deshalb werden die Forum-Regeln ernst genommen.
- es ist nicht erlaubt Texte und Bilder eins-zu-eins von einer Cache-Seite zu übernehmen
- Anträge vom CO über Löschung oder Änderung werden ignoriert
- GeoLeaks haftet nicht für von Benutzern gepostete Lösungen
- alle Inhalte dieses Forum sind urheberrechtlich geschützt, nichts darf ohne Erlaubnis verteilt werden
- immer zuerst die Suchfunktion verwenden bevor Sie hier ein Mystery reinstellen möchten, dies um doppelte Postings zu verhindern
- ist ein Cache gelöst oder archiviert, dann können Sie dies beim Forum-Team melden
- jeder mit den richtigen Absichten (Lösen von Mystery-Caches) ist im GeoLeaks-Forum willkommen
- Personen mit anderen Absichten können durch ein IP-Sperre entfernt und blockiert werden
- benehmen Sie sich gegenüber GeoLeaks, andere Forumnutzer und anderen Foren; bleibe On-Topic
- Flameverhalten wird hier nicht akzeptiert und kann zu einem direkten und unangekündigten IP-Sperre führen
- Beiträge, die nicht den Forumsregeln entsprechen, können unangekündigt bearbeitet oder gelöscht werden
- Links zu illegalen Downloads und die weitergabe von Geocaching Pocket Queries ist nicht erlaubt
- kommerzielle Nutzung des Forums zur aufmerksam machen für ein Unternehmen ist nicht zulässig
- Diskussionen sind im Unterforum Diskussionen erlaubt, die Sprache im Forum ist Niederländisch, aber Englisch ist erlaubt

In wie weit darf ein Cache aufgelöst werden?

- Mystery-Caches und Mystery-Abschnitte aus anderen Cachearten dürfen im Forum diskutiert werden
- eine Diskussion über einen Cache darf erst besprochen werden wenn der Cache 3 Mal gefunden worden ist
- Bonus-Mysterys, die nur durch Notieren von Hinweisen aus einer Reihe von Caches gefunden werden können, werden hier nicht diskutiert
- bei einer Puzzellösung mit Hilfe von Jigsaw und Flash Gear muss auch ein Screenshot der Lösung dazu gepostet werden
- alle Hinweise und ausgearbeitete Lösungen sind erlaubt
- Finalkoordinaten dürfen genannt werden, nachdem die Lösung zuerst ausgearbeitet wurde
- das so genannte "Betteln" um Finalkoordinaten, obwohl die Lösung noch nicht gegeben wurde, ist nicht erlaubt

- Rätsel und Aufgaben, die vor Ort erledigt werden müssen, dürfen hier besprochen und gelöst werden
- es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des lösen eines Mystery-Caches
- Das Posten spoiler Fotos und Videos ist erlaubt, ebenso wie eine Beschreibung des Caches
- in erster Linie geht es darum, dass jede Mystery gemeinsam gelöst wird und um Informationen auszutauschen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NL: Waar moet een eerste bericht in een nieuwe discussie aan voldoen? / Na het plaatsen van de oplossing, mag het eindcoordinaat worden gegeven!
UK: What requirements should the first post in a new topic meet? / Placing a final coordinate is allowed after the solution is placed first!
D: Welche Kriterien muss eine erste Nachricht in einer neuen Diskussion erfüllen? Nach dem Platzieren der Lösung kann die endgültige Koordinate angegeben werden!

NL: Opgeloste of gearchiveerde caches kan je melden met de Rapporteren button. / Een foto kan worden toegevoegd met de Add image to post knop.
UK: You can report solved or archived caches with the Report button. / A photo can be added by using the Add image to post button.
D: Sie können gelöste oder archivierte Caches mit der Schaltfläche Bericht melden. / Mit der Schaltfläche Bild zum Beitrag hinzufügen kann ein Foto hinzugefügt werden.

NL: Als je de oplossing als zogenaamde spoiler wilt plaatsen, plaats [spoiler] vóór de tekst van de oplossing en [/spoiler] na de oplossing.
UK: If you want to place the solution as a so-called spoiler, place [spoiler] before the text of the solution and [/spoiler] after the solution.
D: Wenn Sie die Lösung als sogenannten Spoiler platzieren möchten, platzieren Sie [spoiler] vor dem Text der Lösung und [/spoiler] nach der Lösung.

HTML5 Icon

Please also visit the GeoLeaks website with downloads of several topomaps, the most useful mystery tools and nice geocaching video´s.
De website van deze gebruiker bezoeken Alle berichten van deze gebruiker zoeken
Discussie is gesloten 


Berichten in deze discussie
Forumregels / Forum rules / Forum Regeln - GeoLeaks - 16-09-2013 21:00

Ga naar locatie:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)