GeoLeaks Geocaching Forum

Volledige versie: Userscript om snel op GeoLeaks te zoeken / Userscript for a quick search on GeoLeaks / Benutzerscript zur schnellen Such
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.

Userscript om snel op GeoLeaks te zoeken / Userscript for a quick search on GeoLeaks / Benutzerscript zur schnellen Such - GeoLeaks

Scroll down for translation into the english and german language!

Scrollen Sie nach unten für die Übersetzung in die englische und deutsche Sprache!
Userscript om snel op GeoLeaks te zoeken (NL)

Voor GeoLeaks is er een userscript ontwikkeld dat op elke cachepagina automatisch een button toevoegt naar ons forum, zodat je supersnel vanaf de cache pagina kan kijken of een cache wel of niet is opgelost op ons forum. Wordt een cache nog niet besproken dan kan je met het userscript heel snel en eenvoudig een nieuw onderwerp aanmaken op het forum.

Het ziet er als volgt uit:

[Afbeelding: 1.jpg]

Een klik op de rode button opent de zoekpagina van GeoLeaks met de GC-code als zoekterm. Dit scheelt dus veel kopieer- en plakwerk!


Hoe krijg je dit leuke script werkend?

Stap 1:

Voordat je het script installeert heb je eerst een userscript manager zoals TamperMonkey nodig die je aan je webbrowser kan toevoegen.

Hier kan je eenvoudig een userscript manager toevoegen voor: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari.

Stap 2:

Je gaat nu het GeoLeaks userscript toevoegen. De nieuwste versie van het script is hier aan TamperMonkey toe te voegen door op 'install' te klikken. Het is aan te raden om later zo en toe even te kijken bij een van deze linkjes of er een update is en die uit te voeren!

Stap 3:

Sluiten en opnieuw opstarten van je webbrowser. Ga je vervolgens naar een cache pagina van geocaching.com dan zie je rechtsboven op de pagina (onder de 'Log geocache' button) de GeoLeaks button staan. De installatie is dan gelukt en je kan er mee aan de slag gaan.

Android:

Voor Android is er een userscript manager van TamperMonkey. Vervolgens installeer je het GeoLeaks userscript daarin en het werkt ook met smartphones die Android als besturingssysteem hebben.


De werking:

Als je op een cache pagina bent kan de GeoLeaks button verschillende kleuren hebben, groen, oranje of rood.

Groen geeft aan 'Solved on GeoLeaks'. Druk je hierop dan kom je gelijk in het juiste topic op het forum waar de cache opgelost is.

Oranje geeft aan 'Solving on GeoLeaks' en wanneer die je die aanklikt, kom je bij het topic waar de cache nog niet is opgelost.

Rood geeft aan 'Ask on GeoLeaks'. Dit betekent dat de cache nog niet op het forum staat. Maar daar houdt het niet bij op. Wanneer je nu doorklikt zie je dat het userscript automatisch voor jou een nieuw topic aanmaakt op het forum in de juiste rubriek, met juist ingevulde onderwerpregel, een linkje naar de cache pagina en een stukje tekst. Geef ook even aan wat je zelf al hebt geprobeerd, wat al handig is voor anderen die jou bericht lezen! Klik vervolgens op 'Reactie plaatsen' onder het berichtenveld en het nieuwe bericht is geplaatst.

Paars geeft aan ´Error!´ Deze melding krijg je te zien als je te snel handelt tijdens het gebruik maken van het userscript. De delaytijd staat ingesteld op 10 seconde. Zie je de Error melding wacht dan even en ga dan pas verder.Userscript for a quick search on GeoLeaks (UK)

A userscript has been developed for GeoLeaks that automatically adds a button to our forum on each cache page, so you can quickly check from the cache page whether or not a cache has been solved on our forum. If a cache is not yet being discussed, then you can use the userscript to create a new topic on the forum very quickly and easily.

This is how it looks:

[Afbeelding: 1.jpg]

A click on the red button opens the GeoLeaks search page with the GC code as the search term. So this saves a lot of copying and pasting!


How do you get this fun script working?

Step 1:

Before you install the script, you have to have a userscript manager such as TamperMonkey that you can add to your web browser.

Here, you can easily add a userscript manager for: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera and Apple Safari.

Step 2:

You are now going to add the GeoLeaks userscript. The latest version of the script can be added to TamperMonkey here by clicking on 'install'. It is advisable to check one of these links later on to see if there is an update and perform it!

Step 3:

Close and restart your web browser. If you go to a cache page at geocaching.com, you will see the GeoLeaks button on the top right of the page (below the 'Log geocache' button). This means the installation was successful and you can get started right away.

Android:

For Android, there is a userscript manager from TamperMonkey. Then you install the GeoLeaks userscript in it so that it also works with smartphones that have Android as their operating system.


How it works:

If you are on a cache page, the GeoLeaks button can have different colours: green, orange or red.

Green indicates 'Solved on GeoLeaks'. Pressing this will take you straight to the correct topic on the forum where the cache is solved.

Orange indicates 'Solving on GeoLeaks' and when you click it, you get to the topic where the cache is not yet solved.

Red indicates 'Ask on GeoLeaks'. This means that the cache is not yet on the forum. But it doesn't end there. If you keep clicking, you will see that the userscript automatically creates a new topic for you on the forum in the appropriate section, with a correctly entered topic line, a link to the cache page and a piece of text. Indicate what you have already tried yourself, which is already useful for others who read your message! Then click on 'Post reaction' under the message field and the new message is posted.

Purple indicates ´Error!´ You will see this message if you act too quickly while using the userscript. The delay time is set to 10 seconds. If you see the Error message, wait a moment and then proceed.Benutzerscript zur schnellen Suche in GeoLeaks (D)


Für GeoLeaks wurde ein Benutzerscript entwickelt, das unserem Forum auf jeder Cache-Seite automatisch eine Schaltfläche hinzufügt, sodass Sie auf der Cache-Seite sehr schnell überprüfen können, ob ein Cache in unserem Forum gelöst wurde oder nicht. Wenn ein Cache noch nicht besprochen wurde, können Sie mit dem Benutzerscript schnell und einfach ein neues Thema im Forum erstellen.

Das Ganze funktioniert wie folgt:

[Afbeelding: 1.jpg]

Ein Klick auf die rote Schaltfläche öffnet die GeoLeaks-Suchseite mit dem GC-Code als Suchbegriff. Das spart also eine Menge Aufwand beim Kopieren und Einfügen!


Wie bringt man dieses tolle Script zum Laufen?

Schritt 1:

Bevor Sie das Script installieren, benötigen Sie einen Benutzerscript-Manager wie TamperMonkey, den Sie Ihrem Webbrowser hinzufügen können.

Hier können Sie ganz einfach einen Benutzerscript-Manager hinzufügen für: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera und Apple Safari..

Schritt 2:

Jetzt fügen Sie das GeoLeaks-Benutzerscript hinzu. Die neueste Version des Scripts finden Sie here. Danach können Sie es durch Klicken auf ´Install´ zu TamperMonkey hinzufügen. Wir empfehlen Ihnen, einen dieser Links gelegentlich zu prüfen, um zu sehen ob es ein Update gibt. In diesem Fall können Sie das Script sofort aktualisieren!

Schritt 3:

Schließen Sie Ihren Webbrowser und starten Sie ihn neu. Wenn Sie dann zu einer Cache-Seite von geocaching.com surfen, sehen Sie die Schaltfläche GeoLeaks oben rechts auf der Seite (unter der Schaltfläche ´Geocache loggen´). Das ist ein Hinweis darauf, dass die Installation erfolgreich war. Jetzt können Sie loslegen.

Android:

Für Android gibt es einen Benutzerscript-Manager von TamperMonkey. Anschließend installieren Sie das GeoLeaks-Benutzerscript, es funktioniert auch mit Smartphones mit Android-Betriebssystem.

Die Funktion:

Wenn Sie sich auf einer Cache-Seite befinden, kann die GeoLeaks-Schaltfläche verschiedene Farben haben: Grün, Orange oder Rot.

Grün bedeutet ´Solved on GeoLeaks´. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie sofort zum richtigen Thema im Forum, in dem der Cache gelöst wurde.

Orange bedeutet ´Solving on GeoLeaks´. Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie zu dem Thema, in dem der Cache noch nicht gelöst wurde.

Rot bedeutet ´Ask on GeoLeaks´. Dies bedeutet, dass der Cache noch nicht im Forum existiert. Das ist aber noch nicht alles. Wenn Sie sich jetzt durchklicken, sehen Sie, dass das Benutzerscript im Forum im richtigen Bereich automatisch ein neues Thema für Sie erstellt, mit einer korrekt ausgefüllten Betreffzeile, einem Link zur Cache-Seite und einem Stück Text. Geben Sie auch an, was Sie bereits selbst versucht haben, denn das ist nützlich für andere, die Ihre Nachricht lesen! Klicken Sie dann unter dem Nachrichtenfeld auf ´Kommentar posten´ und die neue Nachricht wird veröffentlicht.

Lila bedeutet ´Error!´ Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie bei der Verwendung des Benutzerscripts zu schnell handeln. Die Verzögerungszeit beträgt 10 Sekunden. Wenn die Error-Meldung angezeigt wird, warten Sie kurz und fahren dann fort.